Regulamin korzystania ze sklepu
internetowego FAKRON.PL
SPIS TREŚCI
I. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• §1 Informacje o Sprzedawcy
• §2 Towary
• §3 Rejestracja w Sklepie
• §4 Ochrona danych osobowych
• §5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
II. ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
• §6 Zaproszenie do negocjacji
• §7 Złożenie zamówień
• §8 Przyjecie zamówienia
• §9 Cofnięcie zamówienia
III.ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
• §10 Płatność
• §11 Dostawa Towaru
• §12 Odbiór przesyłki
IV. ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
• §13 Prawo odstąpienia od umowy
• §14 Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenia
• §15 Wymiana Towaru na nowy
• §16 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne
V. ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• §17 Zakup buforowy
• §18 Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]
1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie FAKRON („Sklep”),
znajdującego się pod adresem internetowym www.FAKRON.pl („Regulamin”),
określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w
zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są w szczególności: dermokosmetyki,
suplementy diety, urządzenia dla gospodarstwa domowego
AGD, produkty żywnościowe, generatory energii, kotły do ogrzewania CO,
pojazdy elektryczne, spalinowe i hybrydowe, domy i nieruchomości (zwane
dalej: „Towarami”).
3. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest:

Fakron sp.z.o.o

zwana dalej: „Sprzedawcą”
4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail:
fakron.pl@gmail.com;
b. Telefonicznie na numer telefonu: 574-833-127 (zamówienia
telefoniczne), 575-726-296 (biuro). Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon
może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za
połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych
niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
c. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
W każdym wypadku w dni robocze od godz. 10 do godz. 17. Przez dni robocze
uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym
a. Drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego przy
Rejestracji, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował
zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
b. Telefonicznie – na numer telefonu podany przez Kupującego przy Rejestracji,
a jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w
Koncie – na zaktualizowany numer telefonu;
6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli
Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z
przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie
konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
7. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują
Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów
Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa
autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za
udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego
zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy
rozpoczęty rok wykorzystywania.
8. Nazwa FAKRON jak i wszelkie logotypy oraz znaki graficzne
występujące na stronach Sklepu oraz nazwa domeny noveaidea podlegają
ochronie prawnej jako wyłączna własność Sprzedawcy. Za udzielenie zgody
na wykorzystanie każdego z tych dóbr niematerialnych Usługodawca pobiera opłatę
w minimalnej wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) rocznie. Wyrażenie zgody
na wykorzystanie jakiegokolwiek z tych dóbr niematerialnych wymaga oświadczenia
Sprzedawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i
na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, z
zastrzeżeniem ust. 8.
10.Kupujący zobowiązuje się do nienaruszenia dóbr osobistych Sprzedawcy, w
szczególności poprzez zamieszczanie informacji, postów lub komentarzy w środkach
komunikacji elektronicznej i portalach internetowych lub forach, portalach
społecznościowych (social media, takich jak Facebook i Twitter). Za każde
naruszenie dóbr osobistych Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości
1000 zł (jeden tysiąc złotych). Dochodzenie odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej jest dopuszczalne. Przepisu nie stosuje się, jeśli opisane w
takiej informacji, poście lub komentarzu niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedawcę lub dopuszczenie się przez niego czynu
niedozwolonego zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
11.Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży w sklepie stacjonarnym ani na targach.
§2 [Towary]
1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy
uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np.
kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego
Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach
określonych w §13.
3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość
zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim,
widocznymi w Opisie Produktu, w szczególności z danymi technicznymi i
parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z
podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne innymi
kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy.
Sprzedawca nie odpowiada za skutki nieskorzystania przez Kupującego z tej
możliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do
koncepcji estetycznej Kupującego lub też ma inny zapach niż Kupujący subiektywnie
oczekiwał.
4. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić,
np. ten sam produkt jest wytwarzany w różnych fabrykach, na różne rynki docelowe
i posiada nieco inne opakowanie (szatę graficzną), co nie wpływa na jego jakość
oraz oryginalność.
5. Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia Towarów umieszczone w Sklepie były jak
najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w
naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego).
Sprzedawca nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z
tego różnice kolorystyczne.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania lub współorganizowania
różnego rodzaju akcji promocyjnych lub rabatowych, samodzielnie lub we
współpracy z innym podmiotem. Zasady takich akcji określi każdorazowo
jej Regulamin, który będzie dostępny dla Kupujących. Obecnie            
organizowana jest akcja promocyjna: Program Zakupowo-Rabatowy FAKRON,                                                                                                                                                                                       której
§3 [Rejestracja w Sklepie]
1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
a. Rejestracja Konta w Sklepie, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
według procedury przewidzianej pod
adresem:http://fakron.pl/logowanie?create_account=1 - wypełniając formularz
Kupujący (Klient) podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko,
adres e-mail, kraj, numer telefonu kontaktowego oraz podaje hasło.
b. uprzednia akceptacja Regulaminu;
c. uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych dla celów korzystania przez Kupującego ze Sklepu;
Po dopełnieniu tych formalności i potwierdzeniu prawidłowości danych
poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny, pojawia się komunikat
„Twoje Konto w FAKRON zostało zarejestrowane”. Z tą chwilą następuje
dokonanie Rejestracji, a rejestrujący staje się Klientem Sklepu.
2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie
skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft
Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej
niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych
niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
5. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie.
6. Kupujący dokonuje zalogowania do Konta podając adres e-mail oraz hasło.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili
Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta
Kupujący.
8. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie
korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za
skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i
podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby,
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy.
Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w
Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego,
zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych
przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a
przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
9. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu bez dokonania Rejestracji.
10.Dodatkowo warunkiem dokonania zakupu Towaru w Sklepie jest uprzednie
zarejestrowanie się przez Kupującego w Programie Rabatowo-Zakupowym Fakron                                                                                                                                                                                  , o którym mowa w §2 ust. 6, którego Regulamin dostępny jest tutaj.
Zarejestrowanie się w tym Programie następuje poprzez akceptację Regulaminu
tego Programu.
11.Konto jest ważne przez 72 godziny od dnia dokonania Rejestracji. Jeśli w tym
okresie Kupujący złoży pierwsze zamówienie (jeśli zostanie ono następnie przez
niego opłacone), to z chwilą złożenia zamówienia dostęp do Konta przekształca się
w dostęp bezterminowy (na czas nieokreślony). Nieopłacenie zamówienia powoduje
wygaśnięcie dostępu do Konta i konieczność ponownej Rejestracji.
12.Sprzedający może odmówić rejestracji osobom, których zachowanie wzbudza
uzasadnione podejrzenie co do rzeczywistych intencji korzystania przez nich ze
Sklepu lub stwarza ryzyko działania sprzecznego z prawem, zasadami współżycia
społecznego.
13.Sprzedający może w każdym momencie usunąć Konto Kupującego, który narusza
niniejszy Regulamin, lub narusza dobre imię, renomy, dobra osobiste Sprzedającego
lub Sklepu lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami
uczciwego obrotu. Jednocześnie Sprzedający może pozbawić takiego
Kupującego prawa do ponownej rejestracji na czas określony lub
niekreślony lub na zawsze.
§4 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
a. Przy dokonywaniu Rejestracji:
i. W przypadku Kupującego będącego konsumentem:
1. Adres Kupującego: imię, nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy,
miasto, kraj
2. Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres
zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy,
adresem dostawy jest podany adres zamawiającego): imię,
nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj, numer
telefonu oraz (opcjonalnie) nazwa firmy
3. Dane kontaktowe Kupującego: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego, numer telefonu stacjonarnego
(opcjonalnie)
ii. W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem:
1. Adres Kupującego: nazwa firmy, NIP, ulica, numer, kod
pocztowy, miasto, kraj
2. Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres
zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy,
adresem dostawy jest podany adres zamawiającego): imię,
nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj, numer
telefonu oraz (opcjonalnie) nazwa firmy
3. Dane kontaktowe Kupującego imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego, numer telefonu stacjonarnego
(opcjonalnie)
3. Sprzedawca nie wysyła towarów poza terytorium Polski. Adres Kupujący winien
znajdować się na terytorium Polski, a jeśli jest poza tym terytorium – Kupujący
winien podać adres do dostawy na terytorium Polski.
4. Wysyłka Towaru poza terytorium Polski jest możliwa tylko w przypadku gdy Kupujący
zawiadomi o tym przed złożeniem zamówienia Sprzedawcę. Wówczas koszt dostawy
zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę. W razie braku
porozumienia co do kosztu dostawy lub braku zgody Kupującego na koszt dostawy,
umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą, chyba że Kupujący poda adres
dostawy na terytorium Polski lub odbierze towar osobiście.
5. Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest
dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
6. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu zawarcia i
wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca
może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im
informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.
7. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności
o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia
oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
i. Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz
Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
ii. Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
iii. Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
iv. Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep;
v. Firmy kurierskie;
vi. Firmy obsługujące wysyłkę mailingu i smsy – dotyczy Kupujących,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (§5).
8. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z
podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu
dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący
zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu,
do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również
odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez
Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z
rodziny, sąsiad).
9. Rejestrując się w Sklepie (a w przypadku zamówienia jednorazowego – wypełniając
formularz zamówienia jednorazowego) Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako
„osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba
prywatna” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z
działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy
wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio
związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.
§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji
handlowej]
1. Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy
informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego
biuletynu (Newsletter), powiadomień systemowych, informacji o stanie
konta informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych
przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez
Sprzedawcę – na podany przez siebie e-mail oraz na podany przez siebie
numer telefonu komórkowego (w szczególności w formie wiadomości
tekstowych lub graficznych) w następujący sposób:
1. W przypadku dokonywania Rejestracji – zaznaczenie opcji „Chcę
otrzymywać powiadomienia”
2. Po dokonaniu rejestracji – w ustawieniach Konta.
2. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez
Kupującego adres e-mail oraz/lub na numer telefonu komórkowego.
3. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie
opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do
wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy.
4. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą
elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej,
informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a
niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania
przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku
wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych
funkcjonalnościach Sklepu.
5. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować
dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą
elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.
ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA –
SPRZEDAŻY
§6 [Zaproszenie do negocjacji]
1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy
Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez
Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów
znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego
rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów
promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas
realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia
zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość
niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego
promocją lub wyprzedażą. Towary objęte promocją lub wyprzedażą nie podlegają
zwrotom.
§7 [Złożenie zamówień]
1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż po zalogowaniu się w
Sklepie:
a. Wyszukuje interesujący go Towar, zapoznaje się z informacjami o nim
(Opis Produktu), o których mowa w §2 ust. 3 i klika „dodaj do
koszyka” – Towar ten zostaje przeniesiony do Koszyka;
b. Następnie gdy w Koszyku znajdą się wszystkie interesujące go
produkty – klika na Koszyk i klika „Zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”
2. Następnie po kliknięciu „Zamawiam” Kupującemu wyświetlane jest Podsumowanie
Zamówienia, w których otrzymuje szczegółowe informacje o nazwie i ilości
zamówionych Towarów, cenie brutto każdej ze sztuk towarów oraz cenie łącznej,
koszcie dostawy oraz łącznej kwocie do zapłaty, uwzględniającej cenę brutto oraz
koszt dostawy. Jednocześnie Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o
ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych
sposobach płatności.
3. Po kliknięciu Zamawiam Kupujący może podać adres do dostawy, jeśli jest on inny
niż adres Kupującego podany w ustawieniach Konta.
4. Dokupujący dokonuje zamówienia klikając – po wyświetleniu mu Podsumowania
zamówienia – na przycisk „Złóż Zamówienie”. Poniżej wyświetla się informacja
„Pamiętaj, iż złożenie zamówienia oznacza złożenie prawnie wiążącej oferty zakupu i
wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje
złożenie zamówienia przez Kupującego.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna,
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
6. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty poprzez
a. wyświetlenie mu komunikatu „Potwierdzenie złożonego zamówienia”
zawierającego numer zamówienia, kwotę do zapłaty oraz dane do płatności
oraz
b. przesłanie mu tegoż komunikatu na adres e-mail
Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i
zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub
składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie
informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego
Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez
Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u
Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego
będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową
płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki
umowne Sprzedawcy.
§8 [Przyjęcie zamówienia]
1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z
chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje
Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia
powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia
zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia
zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i
lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
2. Jeżeli tylko część Towarów, których dotyczy Zamówienie jest dostępna, Sprzedawca
zawiadomi Kupującego o tym, iż może przyjąć Zamówienie tylko co do części. W
takim wypadku Kupujący winien w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia wskazać
Sprzedawcy, czy wycofuje Zamówienie w całości czy też tylko co do części
dotyczących niedostępnych Towarów. W braku zawiadomienia w terminie 3 dni
uważa się, że Kupujący wycofał Zamówienie w całości.
3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia
Towaru, Sprzedawca udostępnia Kupującemu będącemu konsumentem,
potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF do pobrania po
zalogowaniu się do biura i otwarciu zakładki zamówienia.
§9 [Cofnięcie lub zmiana zamówienia]
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie,
zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia
zamówienia.
2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub
błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany
zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty
zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie
potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego
zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
4. Jeśli Kupujący po przyjęciu zamówienia chce zmodyfikować dane wymienione w §4,
w szczególności dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu dostawy, musi to
zawiadomić o tym Sprzedawcę z adresu e-mail podanego w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, w taki sposób, aby
wiadomość dotarła do Sprzedawcy przed wysłaniem Towaru.
ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA -
SPRZEDAŻY
§10 [Płatność]
1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich
złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi
przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki, kosztów ubezpieczenia
przesyłki oraz kosztów montażu Towaru, oraz kosztów materiałów
potrzebnych do montażu Towarów.
2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach
za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach - według cennika
każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one
wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje
niezbędne do dokonania płatności.
4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
a. przelew bankowy (przedpłata) na indywidualne (przypisane dla danego
użytkownika) konto podawane przy każdym zamówieniu. W tytule przelewu
należy bezwzględnie podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko
Kupującego (co jest szczególnie ważne, gdy przelew wykonywany jest przez
osobę inną niż Kupujący), co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych
danych lub brak wpisania tych danych może uniemożliwić realizację
Zamówienia lub znacznie je opóźnić
b. płatność gotówką każdorazowo ustalana ze sprzedawcą
5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za
skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez
Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla
Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące
sposoby przesyłki: Firma Kurierska K-EX, InPost, Poczta Polska.
7. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
8. Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy lub punkcie
przez niego wyznaczonym, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim
wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność dokonuje również przez
internet.
9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący sklep wystawia fakturę VAT
dostępną do pobrania z panelu klienta
10.Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia
zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę
wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty do danego zamówienia umowa
uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że
Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez
Kupującego w późniejszym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący
wybrał inny sposób płatności.
11.Jeżeli przesyłka została zwrócona do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie
Klienta (nieobecność, niezgłoszenie się po odbiór awiza, podanie niewłaściwych
danych osobowych lub niepełnego adresu dostawy), sprzedawca wyśle ponownie
towar po uiszczeniu przez Kupującego przelewem Ceny (jeśli nie została wcześniej
uiszczona) wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kwotą kosztów ponownej
wysyłki oraz zwrotu. O fakcie zwrotu przesyłki Sprzedawca zawiadomi Kupującego,
wyznaczając mu odpowiedni termin na zapłatę tych kwot. W razie braku zapłaty
tych kwot w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy z
przyczyn leżących po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał jakichkolwiek
płatności, Sprzedawca zwraca mu je, pomniejszając je o koszty wysyłki do
Kupującego oraz koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w
wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w
wysokości tych kosztów, a jeśli Kupujący nie dokonał płatności, Sprzedawca ma
prawo dochodzić zwrotu tych kosztów od Kupującego.
12.W razie braku zapłaty przez Klienta całości ceny, Sprzedający wzywa go do
uiszczenia brakującej części w odpowiednim terminie pod rygorem odstąpienia od
Umowy. W przypadku nieuiszczenia tej ceny Sprzedający może od umowy odstąpić i
zwraca Kupującemu sumę dokonanych płatności pomniejszoną o koszty związane ze
zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty
faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów.
§11 [Dostawa Towaru]
1. Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania
Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 czternaście dni Przez czas realizacji
zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do
dnia, w którym Doręczyciel doręcza przesyłkę lub stworzy możliwość odbioru
przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem
Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez
Kupującego.
3. Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec
wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając
przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim
wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia
informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest
dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym
Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca
zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
5. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru
uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi),
jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez
Kupującego będącemu konsumentem.
6. Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną o akcie wysłania Towaru.
7. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca zawiadomi Kupującego o możliwości
odbioru i dacie odbioru, przy czym czas realizacji Zamówienia oznacza wówczas
czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym
Sprzedawcy zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru. Ust. 2 zdanie trzecie i ust.
3 stosuje się odpowiednio.
§12 [Odbiór przesyłki]
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę
(„Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez
Kupującego.
2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia
rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel
może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być
także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 2.
4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie
odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może
uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku
Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty
zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem
przesyłki, w obecności Doręczyciela:
a. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
b. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
c. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
d. Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć
paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar
nie jest uszkodzony.
6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub
zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany
jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze
Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien
zawierać:
a. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
b. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz
adres zamieszkania Kupującego;
c. Numer zamówienia;
d. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
e. Wskazanie Towaru;
f. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest
uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub
komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż
zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może
stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę.
8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dokumenty związane z Towarem (np.
instrukcja, karta gwarancyjna, jeśli gwarancja jest udzielona) – jeśli takowe są.
Faktura za zakup towaru jest dostępna w formie elektronicznej – do pobrania w
zakładce „faktury” na Koncie. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie
papierowej, Klient powinien zgłosić to najpóźniej w chwili składania zamówienia.
ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§13 [Prawo odstąpienia od umowy]
1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez
podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w
posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać
Sprzedawcę.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia
możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,
chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale
tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego
przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki tj. firmy kurierskiej
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten
sposób) nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających
jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie
dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot
kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te
nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia
oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są
przedmiotem odstąpienia.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło
wcześniej.
10.Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru,
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
11.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na
ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w
przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy
Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie
zapłaconą za tę przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
12.Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą
równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru
zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
13.Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne
zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma
służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na
odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego
testowania Towarów ze Sklepu.
§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy
i zastrzeżenia]
1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
a. Kupujący jest konsumentem oraz
b. Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja
2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów,
których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru
oraz wszelkich innych Towarów, które po otwarciu lub
przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje
właściwości oraz Towarów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem
2. Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż zwracany Towar nie miał kontaktu z
ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na
niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Bierze
pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku,
kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten
poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się
zwrócić Sprzedawcy wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego
szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami
procesu.
3. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał
rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na
własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki
Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez
Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z
dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie
obciąża Kupującego.
§15 [Wymiana Towaru na inny]
1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć
wymiany odebranego Towaru na inny.
2. W takim wypadku
a. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru
odebranego – stosuje się §13;
b. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar
(na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie
przepisy o dokonywaniu zamówień.
§16 [Zwrot Towaru i postępowanie
reklamacyjne]
1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu
rękojmie na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na
piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
3. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej
przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na
stronie: //noveaidea.com/strona-kontaktowa.html wraz z reklamowanym Towarem,
oraz fakturą dokumentując dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o
którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za
zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli
Kupujący jest konsumentem, brak faktury , materiału zdjęciowego oraz protokołu nie
może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli
okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie
Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych
danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym
przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji
Sprzedawca może odmówić jej uznania.
4. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym
przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do
Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez
Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5)
5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce
(transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
a. Wady Towaru są wynikiem
i. Działania czynników zewnętrznych;
ii. działania wysokich lub niskich temperatur – kosmetyki źle znoszą mróz
i upał!
iii. Działanie czynników termicznych lub chemicznych;
iv. niezgodnego z instrukcją użytkowania;
v. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;
vi.wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika
b. Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych,
chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź
zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
c. Kupujący lub inna osoba dokonuj zmian koloru, długości, grubości lub innych
wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;
d. Nastąpiła zmiana długości, grubości, zagęszczenia, składu lub innych
wymiarów i parametrów Towaru wskutek normalnego używania;
e. Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z
opisem lub instrukcją Towaru
f. Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,
i. gdy jego zapach lub inne właściwości nie odpowiadają subiektywnym
oczekiwaniom użytkownika lub zależą od indywidualnych cech lub
właściwości użytkownika (taki jak rodzaj, odcień i kolor skóry, rodzaj
używanych kosmetyków przed lub po zastosowaniu Towaru kupionego
w sklepie, sposobu odżywiania, rodzaju branych leków oraz
stosowanych innych środków lub suplementów diety, pory roku itp. np.
efekt pogrubienia i wydłużenia jest lepszy, gdy użytkownik ma długie i
gęste rzęsy, krem może inaczej działać na różnych rodzajach skóry)
ii. gdy Kupujący wskazuje, iż Towar nie wygląda tak lub nie ma takich
samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np.
stacjonarnym;
iii. gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu
na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień
monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;
7. Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia
wówczas jego przyjęcia.
8. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za
działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży,
którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą, których tę umowę
wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17 [Zakup buforowy]
1. Kupujący może dokonać zakupu Towarów w imieniu własnym, ale na rzecz osoby
trzeciej lub osób trzecich („Osoby trzecie”), zwanego dalej „Zakupem
Buforowym”.
2. W takim wypadku stroną umowy kupna-sprzedaży dla Sprzedawcy jest wyłącznie
ten Kupujący, który dokonuje zakupów na rzecz osoby/osób trzecich/. Osoba trzecia
nie jest dla Sprzedawcy stroną umowy, nie ma wobec niej jakichkolwiek
obowiązków, a osobie tej nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne uprawnienia
wynikające z umowy kupna-sprzedaży, chyba że niniejszy paragraf stanowi inaczej.
Sprzedawca odpowiada za należyte wykonanie umowy kupna-sprzedaży wyłącznie
wobec Kupującego. Sprzedawca nie będzie przyjmował żadnych skarg czy
reklamacji od Osób trzecich.
3. Kupujący oraz Osoby trzecie obowiązane są do dokonania wszelkich rozliczeń i
obowiązków cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w tym podatkowych związanych
z zakupem buforowym. W tym celu zalecamy kontakt z kompetentnym doradcą w
celu odpowiedniego udokumentowania Zakupu Buforowego i przekazywania
zaliczek Kupującemu dokonującemu tego Zakupu na pokrycie wydatków (zapłatę
ceny). Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedokonanie lub
niepełne dokonanie rozliczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w tym brak
zapłaty podatku przez Kupującego lub osobę trzecią, jak i brak przekazania Towaru
przez Kupującego Osobie trzeciej.
4. Zakupy Buforowe mogą być dokonywane tylko na rzecz tych Osób trzecich, które
zarejestrowały się w Programie Zakupowo-Rabatowym FAKRON.
§18 [Postanowienia końcowe]
1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od
umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i §14,
chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie
Fakron.pl Regulamin w taki sposób, aby
a. Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i
odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu
cywilnego. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
b. Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść
Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z
oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie
wersje”.
3. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący
może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych
jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych
postanowień.
4. Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, w
szczególności w celu prac konserwacyjnych, sprawdzenia funkcjonalności
lub w celu weryfikacji kwestii prawnych, aktualizacji, w tym aktualizacji
Regulaminu. O przerwie tej zawiadamia Kupujących drogą elektroniczną,
chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana
5. Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Sklepu,
udostępnienia go w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ze
względu na ilość, w szczególności jeżeli brak limitów mógłby negatywnie
wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia
ich ogłoszenia na stronie internetowej Fakron.pl Regulamin. Zmiana nie
dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień
tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw
konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali
Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie
Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie
Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany.
Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
7. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres email:
biuro@noveaidea.com. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od
dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia
reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
8. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
9. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków
prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest
konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj.
kodeksu postępowania cywilnego).
10.Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z
niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po
uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §16).
11.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2016 r. i ma zastosowanie do
umów kupna–sprzedaży zawartych od dnia: 01.01.2016 r. włącznie. Do umów
kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu
stosuje się przepisy Regulaminu dotychczasowego, dostępnego tutaj.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD
UMOWY
[miejsce i data]
……………………….....
………………………….
[Dane Kupującego)
Imię i nazwisko ……………………………………....…..
Adres zamieszkania…………………………....……………
Adres do korespondencji ……………………………….
Numer telefonu…………............……………….
Numer faksu…………………..............……………
Adres e-mail ……………...........………………….
GRUPA ZAKUPOWA ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
Nr zamówienia……………………………
Zwracany towar……………………………….
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość
• Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy……………………………………………………………..
• Data odbioru Towaru…………………………………………………………
Proszę o zwrot pieniędzy na następujących rachunek bankowy
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………/ w innej formie ………………………………………………………………..
oświadczam, iż zwracany towar nie był przeze mnie używany, w szczególności nie miał on
kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły
na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Biorę pełną
odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony
Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek
powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy (Grupie
Zakupowej Energia spółce zoo) wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz
poszkodowanego szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i
kosztami procesu.
…………………………..
(data i czytelny podpis)
POUCZENIE
Prawo odstąpienia od umowy
UWAGA: prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
• Kupujący jest konsumentem oraz
• Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu
(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014
r. (Dz. U. z 2014, poz. 827)
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni
od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy, muszą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie
pod rygorem nieważności na adres:

Fakron Bogusława Krasucka ul. Wybickiego 98/58
87-100 Toruń


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jednakże po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem, prawo
odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dostarczony do
Sprzedawcy zwracany Towar
• nie jest otwarty i
• jest w oryginalnym opakowaniu;
• załączony do niego zostaje dowód zakupu
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Instrukcja wypełniania:
• w formularzu należy wpisać nr zamówienia, jego przedmiot oraz datę odbioru
towaru.
• Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,
Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
• Formularz należy podpisać własnoręcznie i odesłać na adres Sprzedawcy. Forma
pisemna oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest formą pod rygorem
nieważności.
• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej;
• jeśli otrzymali Państwo rzecz, proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz na
adres:

Fakron Bogusława Krasucka ul. Wybickiego 98/58
87-100 Toruń

, niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.";
• Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
...............................
[Podpis Sprzedawcy]
Nota prawna
Wszystkie materiały znajdujące się w tej witrynie są chronione prawem autorskim.
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby
(w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak
skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach
internetowych.
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga
uzyskania od nas zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych
rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję,
transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

http://fakron.pl/Regulamin